ISO 9001
Luchthaven Kortrijk-Wevelgem | Veiligheid

Safety Management op onze luchthaven. Uw veiligheid is onze grootste zorg.

Uw veiligheid is onze grootste zorg.

Vanaf november 2005 beschikt onze luchthaven over een safetymanagement. Het is de taak om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Dit zowel van alle personen tewerkgesteld op de luchthaven, bemanningen en passagiers, alsook van alle gebruikers en bezoekers van de luchthaven.

Een luchthaven is een “complex” iets. Dit impliceert dat gevaren dikwijls schuilen op plaatsen waar men ze niet verwacht. Die sporen we op om zo risico’s eraan verbonden tot het maximum te beperken. Het veiligheidsniveau moeten we stelselmatig verbeteren. Ons uiteindelijke doel,een “zero-incident-accident”nastreven.

Zonder jullie kunnen we het niet…Uw taak, uw hulp…Samenwerking.

We verwachten van ieder van jullie een even grote bezorgdheid en inzet wat veiligheid betreft. Uw medewerking aan de veiligheid is voor ons van het allergrootste belang. Aarzel niet ons te verwittigen van gevaarlijke situaties. Beter te vroeg dan te laat.

Help ons permanent toezicht te houden op de veiligheid.
We staan altijd ter uwer beschikking wat betreft veiligheidsmateries. Een open conversatie, of zelfs vertrouwelijk,...als we maar ons doel bereiken. Suggesties zijn altijd welkom.

Als ieder zijn “veiligheids steentje” bijdraagt kunnen en zullen we zeker slagen.
Samen nemen we betere beslissingen  wat betreft veiligheid dan louter individueel.
Laat ons samen een positieve veiligheidscultuur voeren.

Veiligheidsregels, procedures.
Nieuwe veiligheidsregels en procedures werden ingevoerd, bvb. het verkeersreglement.
Al eens gelezen? Bekijk dit niet als een beperking, of het”aan banden leggen”maar bekijk het positief om ieders veiligheid te verhogen.
Onze veiligheidspolitiek al eens gelezen? Deze is te vinden in het luchthavengebouw, de pilot-lounge, (1°verdiep toren) en op deze website.

De Safety Manager
De H Ludo Naert werd aangesteld als safety manager. Zijn taak is het invoeren van systemen om de veiligheid stelselmatig te verhogen.

Ons veiligheidscomité, Local runway safety team (LRST.)
Er werd een veiligheidscomité opgericht dat maandelijks vergadert om alle aspecten in verband met veiligheid te bespreken en gerichte acties te ondernemen.

Wie contacteren in verband met veiligheid?
De safetymanager dhr.Ludo Naert, de Commandant dhr. Iwan Royon , de Directeur dhr.Stefaan Van Eeckhoutte, de FISO in de toren , de luchthaven politie en de plaatselijke luchthavenbrandweer.

Wij zijn er voor jullie.

De veiligheidspolitiek

De veiligheidspolitiek van de uitbater van de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem is het verzekeren en het promoten van de veiligheid en het minimaliseren van de kans op ongevallen.

De veiligheid van de volgende personen op en rond de luchtzijde tracht de uitbater van de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem te doen waarborgen:

  • alle personen tewerkgesteld op de luchtzijde;
  • de bemanningen en passagiers van de vertrekkende en aankomende vliegtuigen;
  • de toevallige bezoekers op de luchtzijde.

De Raad van Bestuur heeft de intentie het veiligheidsniveau in stand te houden en te verbeteren.

De Raad van Bestuur van de exploitatiemaatschappij van het Luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem, zijnde het hoogste bestuursorgaan, is overtuigd dat ongevallen die

  • verwondingen toebrengen of de dood van personen veroorzaken;
  • die schade of zelfs de volledige vernieling van uitrustingen en eigendommen teweegbrengen;
  • onnodig persoonlijk leed, ongemak en problemen teweegbrengen;

ten allen tijde moeten vermeden worden.

De Raad van Bestuur moet de risico’s op ongevallen minimaliseren, met name “zo laag als redelijkerwijs haalbaar” met als het ultieme doel het ‘zero-accident’ na te streven.

De uitbater van het Luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem heeft de verplichting om een “Safety Management System” (SMS) in gebruik te hebben en zal dit in stand houden met als doel het veiligheidsniveau stelselmatig te verbeteren.

De Raad van Bestuur van het Luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem heeft een “Safety Manager” aangesteld om het veiligheidsbeheerssysteem doeltreffend te verwezenlijken en het veiligheidsniveau stelselmatig te verhogen.

Iedere gebruiker of bezoeker van het Luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem heeft een rol te vervullen in de veiligheidspolitiek. Er moet een positieve houding aangenomen worden om ongevallen preventief te vermijden.

De eindverantwoordelijkheid voor het doen uitvoeren van de veiligheidspolitiek berust bij de Raad van Bestuur van de uitbatingsmaatschappij van het Luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem.

De handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur onderaan deze intentieverklaring bevestigt dat.

Nochtans kan dit SMS slechts verwezenlijkt worden indien iedere gebruiker, om het even op welk niveau geplaatst in de organisatie, actief meewerkt, en dit door zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen, en aldus zijn eigen veiligheid en die van anderen te vrijwaren.

De Raad van Bestuur kent de hoogste prioriteit toe aan de (vlieg)veiligheid.
De Raad van Bestuur van de uitbatingsmaatschappij van het Luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem zal niet toegeven noch aan commerciële druk, noch aan operationele belangen, noch aan milieu- of werkpraktijken die de veiligheid zouden hypothekeren.

De Raad van Bestuur houdt zich eraan de veiligheidsnormen en wettelijke verplichtingen na te leven. 

De gecontracteerde bedrijven (leveranciers, dienstverlenende bedrijven, (onder-)aannemers,… ) dienen te voldoen aan de veiligheidsnormen en reglementering.
Zij zullen slechts toegang krijgen tot het luchtvaartterrein nadat zij  doeltreffend geïnformeerd werden over de geldende veiligheidsmaatregelen en –regimes.

de aanbevolen praktijken van Annex 14 van deel I (ICAO) zullen zoveel mogelijk toegepast worden op nieuwe uitrustingen, inrichtingen, diensten en praktijken en zullen maximaal progressief toegepast worden op de bestaande uitrustingen,inrichtingen en diensten.
Een uittreksel van deze veiligheidspolitiek, bestaande uit 3 pagina’s,
zal bekend gemaakt worden:

  • in het luchthavengebouw;
  • aan het personeel;
  • aan de diverse operatoren.

Ondertekend te Wevelgem,Peter DOUCHY
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de W.I.V.W.B.
(West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem)